Eye 5349 удаа нээгдсэн

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ /МАХ, СҮҮ, АРЬС ШИР, НООСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА/

Ангилал Судалгаа, шинжилгээний тайлан, материал
Зохиогч: ГҮЙЦЭТГЭГЧ: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХОЛБОО ТББ ЗАХИАЛАГЧ: МЕРСИ КОР ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛА
Хэвлэгдсэн огноо 2010-01-01
Нийтлэгдсэн огноо 2013-03-15 11:04:00
Хэл Монгол
Ашиглах хэлбэр Үнэгүй татаж авах
Үнэ 0

Товч танилцуулга

МАХ, СҮҮ, АРЬС ШИР, НООСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА

ТОВЧ ХУРААНГУЙ ...............................................................................................................5

1. Удиртгал ..............................................................................................................11

1.1. Зорилго.............................................................................................11

1.2. Зорилт...............................................................................................11

1.3. Судалгааны арга зүй, аргачлаl................................................................................................12

1.3.1. Судалгааны төрөл, арга аргачлал ..................................................12

1.3.2. Хамрах хүрээ ...............................................................................13

1.3.3. Түүвэрлэлтийн нэгж .......................................................................13

1.3.4. Мэдээлэл цуглуулах арга зүйн сонголт (түүвэрлэлтийг сонгох арга) .......13

1.3.5. Судалгааны боловсруулалт...........................................................................................17

1.3.6. Үр дүнг гарган авах ажлын иж бүрэн зураглал.....................................18

2. Мал аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал.................................................19

3. Мах, махан бүтээгдэхүүний салбарын судалгаа ........................................19

3.1. Монгол улсын мах, махан бүтээгдэхүүний салбарын өнөөгийн байдал........19

3.1.1. Монгол улсын махны салбарын өнгөрсөн болон өнөөгийн баЙдал............19

3.1.2. Төр засаг, олон нийтийн байгууллагуудаас мах, махан бүтээгдэхүүний салбарт 

хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр..................................................................................................20

3.2. Мах, махан бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн судалгаа...................................................................................................21

3.2.1. Монгол улсын 5 хошуу малын бүтэц тоо толгой.....................................................................................................21

3.2.2. Махны нөөц болон монгол малын махны онцлог.......................................................................................................21

3.2.3. Нийлүүлэлтийн төлөв байдал /байршил/..................................................................................................23

3.2.4. Нийлүүлэлтийн суваг, өртгийн сүлжээний бүтэц........................................................................................................26

3.2.5. Нийлүүлэлтийн саад бэрхшээлүүд..............................................................................................30

3.2.6. Махны нөөцийн хэтийн хандлага...................................................................................................31

3.3. Мах, махан бүтээгдэхүүний салбарын эрэлтийн судалгаа...................................................................................................32

3.3.1. Мах, махан бүтээгдэхүүний эрэлтийн өнөөгийн байдал......................................................................................................32

3.3.2. Хэрэглэгчийн төлөв байдал /.байршил/...............................................................................................33

3.3.3. Хэрэглэгчдэд очиж буй махны чанар,. стандарт..................................................................................................35

3.3.4. Салбарын боломжит эрэлтийн хэмжээ ...............................................................................................................35

3.4. Зэх зээлийн сул орон зайг тодорхойлох /эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүү/ ...............................................................................................................37

3.4.1. Зах зээлийн сул орон зай болон түүний шалтгаан................................................................................................373

3.4.2. Эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүүтэй байдал, сул орон зайг багасгах боломж, арга зам..........39

3.5. Дүгнэлт.......................................................................................................................................41

4. Арьс, ширэн бүтээгдэхүүний салбарын судалгаа..........................................................................42

4.1. Монгол улсын арьс, ширэн бүтээгдэхүүний салбарын өнөөгийн байдал ...........................42

4.1.1. Монгол улсын арьс, ширны салбарын өнгөрсөн болон өнөөгийн байдал...................42

4.1.2. Төр засаг, олон нийтийн байгууллагуудаас арьс, ширны салбарт хэрэгжүүлж буй 

төсөл, хөтөлбөр.................................................................................................................................43

4.2. Арьс, ширэн бүтээгдэхүүний салбарын нийлүүлэлтийн судалгаа.......................................44

4.2.1. Түүхий эдийн нөөц болон бэлтгэн нийлүүлэлт..............................................................44

4.2.2. Нийлүүлэгчдийн төлөв байдал ........................................................................................46

4.2.3. Түүхий эд нийлүүлэх суваг..............................................................................................46

4.2.4. Түүхий эд нийлүүлэхэд гардаг саад бэрхшээл, гарах арга зам.....................................47

4.2.5. Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд гардаг бэрхшээл ..........................48

4.3. Арьс, ширэн бүтээгдэхүүний салбарын эрэлтийн судалгаа..................................................51

4.3.1. Арьс, ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал.......................................51

4.3.2. Үйлдвэрлэгчдийн төлөв байдал.......................................................................................53

4.3.3. Түүхий эд татан авалт ба түүхий эдийн чанар, стандарт ..............................................54

4.3.4. Үйлдвэрлийн стандарт, техник технологи болон хүчин чадал.....................................56

4.4. Зэх зээлийн сул орон зайг тодорхойлох (эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүү)...............................58

4.4.1. Зах зээлийн сул орон зай болон түүний шалтгаан.........................................................58

4.4.2. Эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүүтэй байдал, сул орон зай...................................................61

4.5. Дүгнэлт.......................................................................................................................................62

5. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын судалгаа...............................................................................63

5.1. Монгол улсын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын өнөөгийн байдал................................63

5.1.1. Монгол улсын сүүний дэд салбарын өнгөрсөн ба өнөөгийн байдал ...........................63

5.1.2. Төр засаг, олон нийтийн байгууллагуудаас сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарт 

хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр.....................................................................................................64

5.2. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын нийлүүлэлтийн судалгаа............................................65

5.2.1. Монгол улсын хээлтэгч малын бүтэц тоо толгой..........................................................65

5.2.2. Сүүний нөөц болон монгол малын сүүний онцлог........................................................67

5.2.3. Нийлүүлэгчдийн төлөв байдал /байршил/......................................................................70

5.2.4. Нийлүүлэлтийн суваг ба өртгийн сүлжэ.........................................................................72

5.2.5. Нийлүүлэлттэй холбоотой саад бэрхшээлүүд................................................................75

5.2.6. Сүүний нийлүүлэлтийн хэтийн хандлага .......................................................................764

5.3. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын эрэлтийн судалгаа.......................................................77

5.3.1. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний эрэлтийн өнөөгийн байдал..................................................77

5.3.2. Хэрэглэгчийн төлөв байдал /байршил/...........................................................................77

5.3.3. Сүүний чанар, стандарт....................................................................................................78

5.3.4. Салбарын боломжит эрэлтийн хэмжээ ...........................................................................79

5.4. Зэх зээлийн сул орон зайг тодорхойлох /эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүү/ ...............................80

5.4.1. Зах зээлийн сул орон зай болон түүний шалтгаан.........................................................80

5.4.2. Эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүүтэй байдал, сул орон зайг багасгах боломж, арга зам....81

5.5. Дүгнэлт.......................................................................................................................................83

6. Ноос, ноосон бүтээгдэхүүний салбарын судалгаа.........................................................................84

6.1. Монгол улсын ноос, ноосон бүтээгдэхүүний салбарын өнөөгийн байдал..........................84

6.1.1. Монгол улсын ноосны салбарын өнгөрсөн болон өнөөгийн байдал...........................84

6.1.2. Төр засаг, олон нийтийн байгууллагуудаас ноос, ноосон бүтээгдэхүүний салбарт 

хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр.....................................................................................................85

6.2. Ноос, ноосон бүтээгдэхүүний салбарын нийлүүлэлтийн судалгаа......................................87

6.2.1. Монгол улсын хонин сүргийн тоо толгой......................................................................87

6.2.2. Түүхий эдийн нөөц болон монгол хонины ноосны онцлог ..........................................88

6.2.3. Нийлүүлэгчдийн төлөв байдал ........................................................................................90

6.2.4. Түүхий эд нийлүүлэх суваг..............................................................................................91

6.2.5. Түүхий эд нийлүүлэхэд гардаг саад бэрхшээл...............................................................92

6.2.6. Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд гардаг бэрхшээл ..........................94

6.3. Ноос, ноосон бүтээгдэхүүний салбарын эрэлтийн судалгаа.................................................97

6.3.1. Ноос, ноосон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал.................................97

6.3.2. Үйлдвэрлэгчдийн төлөв байдал.......................................................................................98

6.3.3. Түүхий эд татан авалт ба түүхий эдийн чанар, стандарт ..............................................99

6.3.4. Үйлдвэрлэлийн стандарт, техник технологи болон хүчин чадал...............................101

6.4. Зэх зээлийн сул орон зайг тодорхойлох (эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүү).............................103

6.4.1. Зах зээлийн сул орон зай болон түүний шалтгаан.......................................................103

6.4.2. Эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүүтэй байдал, сул орон зайг багасгах боломж, арга зам..105

6.5. Дүгнэлт.....................................................................................................................................106

7. Нэгдсэн Зөвлөмж ............................................................................................................................108

8. Хавсралт...........................................................................................................................................1145

ТОВЧ ХУРААНГУЙ

“Монголын Хөрөнгийн Зах Зээлийн Холбоо” ТББ нь “Мерси К

 

 

Сэтгэгдлүүд

  • B. B.koocie 2014-12-16 04:20 бичсэн.

    Уучлаарай энэ яагаад татагдахгүй байгаан болоо? татаж болохгүй байх юм